Formandens beretning for Silkeborg Jagtforening 2014

I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner:

1. Jagt, regulering og vildtbestand.
2. Danmarks jægerforbund.
3. JKF
4. Foreningens aktiviteter.

Ad 1.
2014 blev jo året hvor vi fik nye jagttider:
• Jagttiden på grågås, blisgås og kortnæbbet gås
udvides til også at gælde på land i januar måned
• Jagttiden på fasanhøne udvides til at begynde 1.
oktober
• Jagttiden på sølvmåge, svartbag og sildemåge
fjernes
• Jagttiden på ederfuglehun fjernes (genvurderes
om fire år)
• Jagttiden på stor og toppet skallesluger fjernes
(genvurderes om otte år)
• Jagttiden på amerikansk skarveand og sort
svane fjernes
• Jagttiden på sædgås fjernes - undtagen i Vordingborg,
Guldborgsund og Lolland kommuner.
Samtidig præciseres det, at der ikke må udlejes
dagjagt på blishøns (vandhøns).

Lokale jagttider på hjortevildt ændres

Det betyder, at forskellene hen over landet er blevet større end hidtil, og det kan formentlig medvirke til at skabe forvirring om, hvad der må skydes hvor.
I forbindelse med revisionen af jagttiderne er der også set på vildtskadebekendtgørelsen.
Af de lidt større ændringer kan nævnes, at der fremover skal en forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen til, før der kan reguleres ræv i yngleperioden fra 1. marts til 31. maj. Desuden vil regulering af ræv kunne ske fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, men selvfølgelig kun i de situationer, hvor regulering er tilladt. Det vil fremover også fremgå direkte af bekendtgørelsen, at Naturstyrelsen kan give tilladelse til at regulere sølvmåge - herunder
ved ødelæggelse af reder og æg - med henblik på at hindre skader på anden fauna og på menneskers
sundhed.

Fremover skal alle ansøgninger om tilladelse til regulering ske via Vilreg, som er Naturstyrelsens digitalesagsbehandlingssystem. Det vil desuden blive muligt for kommuner at søge i Vilreg på vegne af borgerne. På den måde bliver det lettere for kommunerne at foretage en koordineret,
samlet indsats i forhold til eksempelvis regulering af måger og råger. Det nye tiltag ændrer dog ikke ved, at det fortsat er de enkelte grundejere, der skal give
tilladelse til, at regulering kan ske på deres ejendom.

Vildtbestanden i lokalområdet er jo altid interessant at følge med i når man har vores hobby, men det er desværre ikke så nemt at få tal på hvordan det ser ud fra den officielle kilde, så det må bero lidt på skøn og hvad man hører blandt venner og bekendte, når man skal sammenligne med tendensen på landsplan.
I forhold til de nye jagttider kender vi ikke afskydningstallene for 2014/15
Så de tal jeg har er fra den seneste officielle opgørelse som er 2013/14.
Her er der en stigning på 9 % i det samlede vildtudbytte hvilket jo lyder af meget, men det skal jo ses i forhold til, at der året før var et næsten lige så stort fald.
Når man kigger nærmere på tallene kan man se at det bl.a. er fremgangen på ringduer (34 %) og tyrkerduer (50%) og andre svømmeænder (50%) der rykker opad i statistikken, men også grågæs, blisgæs og sædgæs har en pæn stigning.
Blandt pattedyrene er der som forventet en stigning i udbyttet af kron- og dåvildt hvorimod råvildtet er det samme som året før.
Disse tal bygger jo på den indberetning vi alle skal lave når jagtsæsonen er slut. Men her er der absolut plads til forbedring, idet kun 67,8% har husket at indberette deres udbytte!
Noget der også kan ses af tallene fra DCE er, at antallet af kvindelige jægere fortsat stiger. De udgør nu 10.000 af de 175.000 jægere der indløser jagttegn!! -----
Naturstyrelsen har jo arbejdet kraftigt på at forbedre vildtudbyttestatistikken og Jægerforbundet har bakket op i det, da det har stor betydning for arbejdet i Vildtforvaltningsrådet, at jægerne er troværdige i den sammenhæng – der er ikke behov for at de andre grønne organisationer har noget at afspore debatten med.
Vildtudbyttestatistikken er af stor betydning for arbejdet med revision af jagttiderne, og de årlige indberetninger er samtidig vores mulighed for at overvåge, hvordan det danske vildt har det. Derfor er der arbejdet på at få gennemført en ændring af loven, så der først kan udstedes et jagttegn, hvis man har indberettet sit vildtudbytte. Det er en løsning, som Vildtforvaltningsrådet og dermed DJ støtter op om, og som i sidste ende vil resultere i en mere præcis vildtudbyttestatistik.
Så i år skal vi alle hjælpe med at få mindet hinanden om at få det vildtudbytte indberettet også selv om det er nul. Alt foregår jo nu digitalt, så jeg håber at de der har søgt om fritagelse elektronisk post også får den hjælp de har brug for!!
2014 var året, hvor vi fik slået fast, at ulven har slået sig ned i Danmark. Efter 199 års fravær
blev den første ulv i oktober 2012 observeret og kort tid efter fundet død i Nationalpark Thy. Sidenhen har DCE, Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, lavet DNA-analyser på indsendte prøver, der med sikkerhed konkluderer, at der har været mindst 16 -17
hanulve i Jylland.
Direktøren for Naturstyrelsen udtaler: Jeg ved, at flere jægere har været
heldige at se en ulv, når de har været på bukkejagt. De beskriver det som en stor oplevelse pludselig
at se en ulv forfølge et rådyr gennem et krat eller buskads.---??
 De sidste par år har en ulvegruppe under Vildtforvaltningsrådet arbejdet på et udkast til en forvaltningsplan for ulv der er præsenteret for miljøministeren. Det er lykkedes Vildtforvaltningsråd at blive enige om udkastet til forvaltningsplanen, som så er blevet vedtaget. Den midlertidige kompensationsordning for ulv er blevet permanent og der er laves en særlig tilskudsordning, man kan søge, hvis man vil ulvesikre sin indhegning. Vildtforvaltningsrådet og ulvegruppen har lavet et fint stykke arbejde, der vidner om, at de bedste resultater opstår, når man arbejder sammen i stedet for at modarbejde hinanden.
Så det er godt for det fremtidige arbejde i Rådet. Meeen ----

Jeg ved nu ikke, om han har ret i, at det har været en stor fornøjelse for en jæger at se en ulv tage et rådyr – det tvivler jeg på – men jeg er enig i, at det er godt at man er blevet enige i vildtforvaltningsrådet om en forvaltningsplan, for der er jo ikke noget alternativ, hvis vi skal følge de internationale konventioner – og det skal vi selvfølgelig!
Det jeg ikke kan forstå er, at de såkaldte ”eksperter” i natur og miljø kan være så overbevidste om at vi har plads til op til 200 ulve i lille Danmark. Når man læser den forvaltningsplan der ligger på Naturstyrelsens hjemmeside, kan man se, at de hele tiden refererer til erfaringer fra Norge, Sverige Tyskland og Polen hvor de trods alt har en del problemer med ulve der tager husdyr og hunde, men som bagatelliseres til kun at være meget få dræbte husdyr pr. ulv.??
Jeg vil godt se hvordan det vil gå i Dk når vi får 7 -8 ulvekobler der jager i Jylland???

Fra 2014 skulle alle nye jægere bestå en haglskydeprøve, før de kan få lov til at gå på jagt, og før de kan gå til riffel- eller buejagtprøve. Haglskydeprøverne afholdes – ligesom riffelprøverne - af Danmarks Jægerforbund. I haglskydeprøven kræves det, at man rammer seks duer ud af 18 – to venstreduer, to højreduer og to bagduer. Man har 18 patroner til at gennemføre prøven. Når de to krævede duer på en standplads er ramt, går man videre til næste standplads og kan tage de resterende patroner med sig.
Med ændringen af jagtprøven er det obligatoriske jagttegnskursus udvidet, så det nu tager minimum
fire dage i stedet for to dage. Våbenhåndteringsdelen af kurset er uændret, men der er kommet
flere jægerhåndværksmæssige discipliner med. Fremover skal der blandt andet være undervisning i
håndtering af nedlagt vildt.
Pensum i forhold til den skriftlige jagtprøve er blevet ændret en smule, så der er mindre våbenteknik, men mere vildt- og naturforvaltning. Eksempelvis vil prøvespørgsmålene og billederne ikke længere være offentligt tilgængelige. Billederne til brug for vildtkending vil vise dyrene på en måde, så de forskellige kendetegn tydeligt fremgår, så der ikke kan være tvivl om, hvad for en art, der er tale om. Det vil for fugles vedkommende være voksne, fuldt udvoksede fugle i pragtdragt/yngledragt. Der er et eksempel på den skriftlige prøve på Naturstyrelsens
hjemmeside.
Underviserne på de obligatoriske jagttegnskurser hedder frem over jagttegnskursuslærere, og de skal godkendes af Naturstyrelsen.
Jeg er spændt på at høre hvordan det er gået med dumpeprocenten i 2014, da jeg ved at der er mange der har frygtet de nye regler.

2014 blev også året hvor lyddæmpere blev lovlige at anvende til jagt og regulering – det er vi mange med tinnitus der er glade for!! Desuden blev tungstenspatroner forbudt, da de kan være kræftfremkaldende.

Jeg er meget glad for at konstatere, at antallet af markvildtslav der bliver dannet over hele landet er i god stigning. Ved udgangen af 2013 var der 20 og mange flere er dannet i løbet af 2014. Det giver et begrundet håb om, at vi kan vende udviklingen for markvildtet og hvis man så også kunne få flere til at regulere krager og skader ville det nok batte rigtig meget.

2014 har været et turbulent år for DJ. Forberedelserne til at flytte til Kalø – afsked med en del medarbejdere – forsinkelse i byggeplaner har medført en masse skriveri på nettet fra de personer der har været utilfredse med beslutningen om at flytte og processen omkring hele beslutningen. Der har floreret rygter om massiv medlemsflugt og at ledelsen ikke havde styr på tingene. Der har også været rygter om dannelse af to ny jagtforeninger, men det står stadig hen i det uvisse om det er rigtig? Se lederen i Jæger af Claus Lind.

Det, som vi her hører fra Claus, blev i går bekræftet på JKF årsmødet af vores hovedbestyrelsesmedlem Jens Bjørn der udtalte, at han var imponeret over den energi og handlekraft som vores formand udviste i forhold til de udfordringer der er pt. Han påviste at budgettet for 2014 var overholdt og kunne bekræfte at byggeplanerne nu var på skinner, så man regner med at flytte ind det nye domicil i april 2016.
Derudover kan vi jo læse i det første nr. af Jæger her i 2015 at der ligger masser af opgaver og nye initiativer og venter i fremtiden …………. Se jagtblad nr. 1
Så de kommer ikke til at kede sig ude på Kalø!!

Som jeg nævnte tidligere var der JKF årsmøde i går på Medborgerhuset, hvor Hans Schougaard aflagde beretning:
JKF har som bekendt fire faste aktiviteter nemlig Kommunemesterskab i flugtskydning, rågeregulering, udlodning af jagter i statsskoven og et større fællesarrangement for alle jægere i kommunen.
Kommunemesterskabet blev afholdt på Christianshøj af SOJ i 2014 og der var ca. 35 deltagere. Det var dog langt fra alle de 13 jagtforeninger i kommunen der var mødt op og det havde været svært af få hjælpere nok til at passe standpladserne.
Med hensyn til rågereguleringen, var der god tilslutning som der plejer, men der blev skudt lidt færre (885) end sidste år pga. tidlig løvspring. Rågeprøven i år bliver d. 15.4.15.
Udlodningen af de 4 pladser som JKF har i Silkeborg blev foretaget som afslutning på mødet, men der blev rejst tvivl om det overhovedet bliver til noget i år, da der var forlydender om at miljøministeren ville ændre på hele konceptet omkring afholdelse af jagter i statsskoven, men det hører vi nok mere om i fremtiden.
Til slut blev det oplyst, at betegnelsen JKF er afskaffet – i fremtiden hedder vi Danmarks Jægerforbund Silkeborg!

I Silkeborg Jagtforening har vore to aktiviteter Riffelskydning ved Pankas og flugtskydning på Christianshøj gået nogenlunde som de plejer:

 
Riffeludvalgets Beretning 2014

Riffelskydning, Riffelprøver og Bukkejagt er jo længe overstået og vi er langt henne i efterårets sæson, Jeg håber at vores gæster har fået gavn af deres træning. Fremmødet har været nogenlunde som det plejer, med 167 skydninger. Det kneb alvorligt med fremmøde først på sæsonen, det skyldes nu nok at foreningsmeddelelser ikke kom ud med jæger og info skulle findes på nettet. Det er heldigvis kommet tilbage. Arbejdet i udvalget er gået godt, stor tak for det og selvfølgelig også tak til vores hjælpere. Vi regner med at starte skydningen sidste søndag i marts og resten af sæsonen bliver lignende i år.


Flugtskydningsudvalgets beretning 2014. 

Vi har på banen i Kristianshøj haft nogle dejlige aftener med fantastisk godt vejr og god stemning blandt de fremmødte. Tilslutningen har nok været lidt mindre end sidste år, men det er jo ikke godt at vide hvad det skyldes. Vi er jo desværre kun tre mand i udvalget, så heldigvis har der været frivillige hjælpere som har taget en tørn med at hjælpe med at passe banen, så vi håber, at der er et par stykker der melder sig inden næste sæson. Vi har jo som sædvanlig haft en del kursister som har gået til jagttegnsundervisning og derfor skal afgive de obligatoriske 50 skud for at tilmelde sig prøven, som Naturstyrelsen også afholder på Kristianshøj på tirsdage og torsdage i foråret. Vi skal jo stille med en hjælper til prøverne og der har Knud velvilligt stillet sig til rådighed igen i år. Sæsonafslutningen i august var som sædvanlig godt besøgt og vi havde en rigtig hyggelig afslutningsfest i klubhuset som afslutning på sæsonen.

Her i vores egen lille forening har der jo ikke været de store bråvallaslag, det er gået nogenlunde som det plejer i de to udvalg hvor vore dygtige udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer har taget en stor tørn for at få tingene til at fungere – EN STOR TAK TIL DEM!

Vi har jo de samme problemer som mange andre i foreningslivet med at skaffe frivillige hjælpere, specielt i flugtskydningsudvalget der kræver en del folk for, at det ikke skal blive for stor en belastning for familielivet, så jeg vil opfordre jer til at overveje om ikke det kunne være en god ide at melde sig ind i et af vore udvalg. Jeg kan garantere, at vi har det rigtig hyggeligt både på riffel- og flugtskydebanen og på vor tur til Ulfborg skydecenter hvor vi skyder til løbende vildt.
Der er sommetider nogen der spørger hvad vi skal bruge vores penge til og jeg kan fortælle at vi måske får brug for nogen af dem i år, da jeg har snakket med SOJ (Kaj Nymann) om at undersøge hvad det vil koste at lave en kaninbane på Christianshøj og hvor den evt. kan anlægges, så vi kunne tilbyde denne aktivitet også.
Jeg har kontakt med kommunen og det kræver ikke yderligere ansøgninger/tilladelser at etablere en sådan bane, så nu må vi se om det kan lade sig gøre i praksis.
Til slut vil jeg sige at hvis der er nogen der har lyst til at tage initiativ til en ny aktivitet der er relevant for en jagtforening, bakker vi i bestyrelsen gerne op det, så kom bare ud af busken (-:
Og med disse ord vil jeg slutte min beretning.
Kurt Kofoed


Referat:

Poul Frits blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget og regnskabet blev ligeledes enstemmigt vedtaget.
På valg til bestyrelse var Kurt, Karsten og Jan. De blev genvalgt
Der er kun en suppleant til bestyrelsen, så der var ingen på valg i år.
På valg som revisor var Steen Boilesen, han blev genvalgt.
På valg som revisorsuppleant var Arne Andersen, han blev genvalgt.
I riffeludvalget var Henning og Ejlif på valg, de blev begge genvalgt.
I flugtskydningsudvalget var Jan og Orla på valg, de blev begge genvalgt.
Det var ikke muligt at få nogen til at træde ind i flugtskydningsudvalget, så bestyrelsen fik mandat til selv at supplere udvalget i løbet af sæsonen.
Under debatten om formandens beretning, var der en del kommentarer om ulvens betydning for befolkningens brug af naturen, da man har en fornemmelse for at der er mange der er bange for at færdes i de områder hvor ulven er dokumenteret. Ligeledes var der en undren over, at ulven nyder større beskyttelse i Dk end i Sverige, hvor man godt må forsvare sine husdyr hvis en ulv angriber dem. I Danmark skal en ulv angribe dine husdyr gentagne gange inden man vil overveje at eliminere den??
Under eventuelt gjorde Thomas Foldager opmærksom på, at der er åbningsskydning på Christianshøj Påskelørdag d. 4.4 kl 10.00 med mange flotte præmier at vinde på både jagtbanen og Trap banen.
Til slut blev der uddelt rødvin og medaljer til de nominerede bukkeopsatser. Se billeder på hjemmesiden.